Reviewer

1. Dr. Elvri Melliaty Sitinjak, MT [SCOPUS] - Politeknik Teknologi Kimia Industri - Teknik Kimia

2. Dr. Sari Farah Dina, MT [SCOPUS] - Politeknik Teknologi Kimia Industri - Teknik Mekanika

3. Yenny Sitanggang, MT [SCOPUS] -  Politeknik Teknologi Kimia Industri - Teknik Kimia

4. Dr. Justaman Arifin Karo-Karo, M.Si [SCOPUS] - Politeknik Teknologi Kimia Industri - Teknik Kimia

5. Dr. Gimelliya Saragih, M.Si [SCOPUS] - Politeknik Teknologi Kimia Industri - Teknik Kimia